Cảm biến đo khoảng cách quang

cảm biến chuyển động điện tử, cảm biến dịch chuyển quang học, cảm biến khoảng cách độ phân giải cao.