Cảm biến khoảng cách

cảm biến laser nắp, cảm biến khoảng cách tốc độ cao, cảm biến nắp dài.